Általános Vállalkozási Feltételek

A COzero Kft., (továbbiakban Vállalkozó) Általános Vállalkozási Feltételei

A. Az Általános Vállalkozási Feltételek (továbbiakban ÁVF) érvényessége

A.1. A jelen dokumentumban rögzített feltételek a szerződés részének tekintendők és alkalmazandók, amennyiben a Vállalkozó az ajánlatában, vagy más módon hivatkozott rá, továbbá Megrendelő az ajánlat elfogadásakor (megrendelés) ezzel ellentétes feltételeket nem kötött ki. Megrendelő az ajánlat elfogadása után nem jogosult jelen feltételektől eltérő feltételeket kikötni, vagy azt követelni.

B. Ajánlat, ajánlati tervezés, szerződés

B.1. Eltérő nyilatkozat hiányában Vállalkozó ajánlati kötöttségének időtartama 15 nap.

B.2. A Vállalkozási Szerződés létrejön, amennyiben: a Megrendelő a szerződés elfogadásáról minden részletében elfogadó visszaigazolást ad ki, vagy a vállalkozási szerződést mindkét szerződő fél cégszerűen aláírja.

B.3. Vállalkozási szerződés alapján a Vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhet más eredmény létrehozására, a Megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles.

B.4. Az ajánlatot kérő számára költségmentes, ezért nem elkötelezett jelleggel kidolgozott szellemi termékek az ajánlatkészítő szellemi tulajdonai maradnak. Azok sokszorosítása, vagy harmadik személy számára bármilyen módon hozzáférhetővé tétele az ajánlattevő tudta és kifejezett engedélye nélkül nem megengedett. Ezen feltétel be nem tartása a szóban forgó ajánlat kidolgozási költségeinek felszámolását, illetve annak az ajánlatkérő részéről történő kifizetését vonja maga után. Amennyiben az ajánlatot készítő az ajánlatot kérőnek számításokat, darabjegyzékeket, vázlatokat, tervezeteket stb. is adott át, azokat az ajánlatkérő köteles külön felszólítás nélkül visszaszolgáltatni, amennyiben az ajánlat tárgyát képező kivitelezői megbízását nem az ajánlattevőnek adja.

B.5. Amennyiben Megrendelő Vállalkozó ajánlatát a lényeges feltételek tekintetében (műszaki tartalom, határidő, ár, fizetési feltételek) elfogadta ill. a munkát megrendelte, a vállalkozási szerződés a felek között létrejött és Vállalkozó köteles a teljesítés megkezdésére. Jelen ÁVF-nek a megrendeléskor Megrendelő által nem kifogásolt pontjai automatikusan a vállalkozási szerződés részévé válnak. Amennyiben a megrendelés az ajánlattól a lényeges feltételeket illetően eltér, úgy a megrendelés kézhezvételét követően Szállító annak kézhezvételét és a megrendelés elfogadását 3 munkanapon belül visszaigazolhatja. Ilyen esetben a szerződés ezen visszaigazolás megküldésével jön létre a felek között. A szerződéses szöveg felek közti esetleges későbbi pontosítása ill. kiegészítése a szerződésnek a fent leírt feltételekkel és időpontban való létrejöttére nincs befolyással.

C. Műszaki tartalom

C.1. Megrendelő a szerződés létrejöttét követően 1 példány komplett épületgépészeti tervet bocsát Vállalkozó részére.

C.2. Vállalkozó köteles a kiviteli tervek szakvállalattól elvárható mélységű átvizsgálására, ami azonban semmilyen körülmények között sem terjed ki a tervezői méretezések ellenőrzésére.

C.3. Az ajánlatban és/vagy a szerződés mellékletében meghatározott költségvetés kizárólag a műszaki tartalom határainak egyértelmű kijelölését szolgálja. Vállalkozó jogosult a költségvetésben feltüntetett anyagoktól való eltérésre, azok elhagyására, vagy kiegészítésére, amennyiben azok változatlan minőségben megvalósítják a szerződött műszaki tartalom funkcióit. Ezek a változások nem érintik a szerződött vállalkozási díjat.

C.4. A légtechnikai ill. hűtőberendezések üzembe helyezése, valamint a légtechnikai beszabályozás a Vállalkozó Általános Üzembe helyezési Feltételei szerint történik. Amennyiben a vállalkozás épületgépészeti automatika rendszer létesítését is tartalmazza, úgy ezen szakterület vonatkozásában a Vállalkozó  Általános Automatika Létesítési Feltételei mérvadóak.

C.5. A szerződött műszaki tartalom nem tartalmazza az alábbi munkákat:

– gépalapok, – amennyiben szükségesek – készítése

– állványok és/vagy daru biztosítása

– födém, tető, faláttörések készítése

– faláttörések helyreállítása

– építőmesteri munkák

C.6. Vállalkozó Megrendelő megrendelése esetén köteles olyan pótmunkákat elvégezni, amelyek szakmailag az alapszerződés megvalósulásához szükségesek. A pótmunkák elvégzésének feltétele, hogy felek között a pótmunkák műszaki tartalmát, határidejét, árát, fizetési feltételeit illetően írásos megállapodás jöjjön létre.

D. Vállalkozási határidő

D.1. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók, ha a Vállalkozó a saját és beszállítóinak ill. alvállalkozóinak hatókörén kívül eső okból (természeti katasztrófa, háborús események, sztrájk, kormányzati szintű döntések, embargó stb.) késedelmesen teljesít. Vállalkozó köteles valószínűsíteni, hogy a késedelem rajta kívül álló okból következett be.

D.2. Megrendelő késedelme (pl. munkaterület átadása, fizetési késedelem, igénymódosítás, a szerződésben megállapított Megrendelői szolgáltatások késedelme) esetén a befejezési határidő a késedelem, illetve a többletmunka idejével automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben a megrendelő bármilyen jellegű késedelme a határidő túllépés mértékénél nagyobb vállalkozói késedelmet okoz, úgy a vállalkozó ezért felelősséggel szintén nem tartozik, ugyanakkor köteles erről való tudomásszerzését követően haladéktalanul jelezni azt a megrendelő felé, megjelölve az új teljesítési határidőt és a további késedelem indokát.

E. Vállalkozási díj és fizetési feltételek

E.1. A fizetési feltételek az ajánlatban, szerződésben kerülnek meghatározásra. Amennyiben a szerződés másképpen nem rendelkezik a Vállalkozó jogosult a részteljesítéseinek megfelelő számlázásra.

E.2. Anyag (berendezés, készülék) árának külön kiszámlázására a Vállalkozó az anyag (berendezés, készülék) a Megrendelő vagy az általa megbízott harmadik fél részéről történő mennyiségi átvételét követen jogosult. Ez esetben a mennyiségi átvétellel az anyag leszállítása teljesítettnek tekintendő.

E.3. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot felszámolni, melynek a mértékét és kiszámításának a módját a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) késedelmi kamatra vonatkozó, a szerződéskötés időpontjában hatályban lévő szabályai határozzák meg.

E.4. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a Megrendelővel szembeni minden kötelezettségének teljesítését felfüggessze mindaddig, amíg a tartozást részére ki nem fizették.

E.5. A Vállalkozó jogosult az előre nem kalkulálható, törvényi változásokból adódó többletköltségeinek a Megrendelőre történő áthárítására.

E.6. A Vállalkozó jogosult a szerződésben rögzítetthez (központilag előre jelzetthez) képest jelentős forintleértékelés és inflációs hatás miatti többletköltségeit érvényesíteni.

E.7. A Vállalkozó az általa szállított berendezésekre vonatkozó tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő a szerződésben meghatározott vállalkozási árat teljes egészében ki nem fizette.

E.8. Ha a Megrendelő szerelési célanyagot bocsát beszerelés céljára a Vállalkozó rendelkezésére (r.b. anyag), anyagigazgatási költségként a Vállalkozó által kalkulált ajánlati ár 12 %-át köteles megfizetni.

E.9. Megrendelő külön kérésére történő gépkocsi használat díj 150Ft+ÁFA/km.

E.10. 200.000 Ft nettó vállalási összeg alatti számlák teljesítéseit kizárólag készpénzben áll módunkban elfogadni!

F. Munkahelyi műszaki feltételek

F.1. Megrendelő kijelenti, hogy a munkához szükséges minden hatósági engedély, jóváhagyás rendelkezésre áll.

F.2. Megrendelő legkésőbb a munkaterület átadásáig közli Vállalkozóval a hegesztési, tűzgyújtási és palacktárolási – oxigén, disszousgáz, freongáz, nitrogéngáz részére -, valamint gépjármű behajtási engedélyek jóváhagyására jogosult megbízottjának nevét, címét és telefonszámát.

F.3. Amennyiben a szerződésnek tárgya az áruk helyszínre szállítása, a légkezelők, a folyadékhűtő és a léghűtéses kondenzátor beemeléséhez szükséges lerakó, emelő és szállító berendezéseket – daru kivételével – és a munkát végző dolgozókat Vállalkozó biztosítja. A berendezések helyszínre szállításához szükséges esetleges falnyílásokat, födém kibontásokat a Megrendelő térítésmentesen biztosítja. Vállalkozó a szükséges technológiai méreteket 3 nappal a tervezett szállítás előtt köteles megadni.

F.4. Megrendelő a munkaterületet egyeztetett ütemterv szerinti határidőkkel a szerelési munkák végzésére alkalmas és a munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotban bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére.

F.5. A munkaterület átadását és a munkaterület állapotát a szerződő felek építési naplóban rögzítik. Vállalkozó a munkavégzés időtartama alatt építési naplót vezet, melyet Megrendelő folyamatosan figyelemmel köteles követni és rendszeresen igazolni.

F.6. Megrendelő a munkaterület átadásával egyidejűleg a munkaterületre érvényes különleges munkavédelmi és tűzrendészeti előírásokat a Vállalkozóval írásban közli.

F.7. A munkaterület és az ott elhelyezett anyagok, berendezések, munkaeszközök őrzéséről – ideértve a már elkészült, de még át nem adott munkákat is – a Megrendelő kártérítési kötelezettséggel gondoskodik.

F.8. A Megrendelőnek kötelessége biztosítania Vállalkozó számára szociális helyiségeket (mosdó, mellékhelyiség, stb.).

F.9. A Vállalkozó jogosult a kivitelezési munkákra alvállalkozót igénybe venni vállalkozói felelősségének megtartása mellett.

F.10. A Vállalkozó a munkák elvégzése során magyar nyelven építési naplót vezet, melyet a Megrendelő rendszeresen ellenőriz, és az abban rögzített vállalkozói kérésekre, észrevételekre három napon belül válaszol. A válasz vagy az intézkedés elmulasztásából eredő esetleges kárért és/vagy határidő csúszásért a Megrendelő a felelős.

F.11. A Megrendelő az építési naplóban vagy levélben köteles az általa igényelt pótmunkát megrendelni. Ezt követően a Vállalkozó 2-3 napon belül írásban jelzi a Megrendelő felé a pótmunka részletes műszaki tartalmát, valamint annak ellenértékét. A Vállalkozó a műszaki tartalomról, és árról történő írásbeli megegyezést követően kezdi meg a pótmunka elvégzését.

F.12. Kivitelezés során több vállalkozó együttes, egymás melletti, vagy egymás utáni munkavégzését a Megrendelő koordinálja és ütemezi. Ennek hiányában a véghatáridő módosulhat.

F.13. A Vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő a munkaterület szolgáltatására vonatkozó fenti feltételek szerinti kötelezettségét nem teljesíti. Ha a Megrendelő e kötelezettségének a Vállalkozó által megszabott megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a Vállalkozó elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet.

G. Átadás-átvétel

G.1. A szerződéses határidőn belül a részteljesítések ill. a teljes munka befejezésekor Vállalkozó készre jelentést küld a Megrendelőnek, megjelölve abban az átadás pontos helyét és idejét. Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

G.2. Megrendelő legkésőbb a készre jelentést követő 3. munkanapon köteles az árukat átvenni és elszállítani, ill. a teljesítések felmérésében részt venni. E határidő elteltével az árukkal összefüggő minden egyéb költség, teher, kárveszély és egyéb kockázat átszáll a Megrendelőre és Vállalkozó tárolási díjat jogosult felszámolni (22,-Ft/m2/nap+ÁFA) . Az áruk késedelmes elszállítása ill. átvétele esetén Vállalkozó jogosult az áru átadás-átvételekor esedékes számlájának – a készre jelentést, mint a teljesítés dokumentumát mellékelve – a tényleges átadás-átvételt megelőző benyújtására.

G.3. Az áruk átvétele után a kárveszély az átvevőre száll át.

G.4. Amennyiben az átvett árukban mennyiségi vagy minőségi hiány jelentkezik, azt írásban az átvételtől számított 48 órán belül kell közölnie Megrendelőnek a Vállalkozóval.

G.5. Az áruk vételára tartalmazza az áruval kapcsolatos – Vállalkozó budapesti telephelyéig terjedő – valamennyi szállítmányozási költséget (fuvar, lerakás, tárolás, állagmegóvás) az G.2. pontban megjelölt napig, de nem tartalmazza az árunak a nevezett telephelyről való elszállításával kapcsolatos költségeket. Az elszállítással kapcsolatban a Vállalkozó által külön megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások (szállítójármű biztosítása, targonca ill. daruköltség, rakodó személyzet) költségeit Vállalkozó utólag külön számlázza ki, amelyet Megrendelő viselni köteles.

G.6. Amennyiben a beépítendő anyagot a Megrendelő biztosítja, a Vállalkozó a leszállított anyagot tételesen mennyiségileg és minőségileg a beépítés megkezdése előtt veszi át. A Vállalkozó a beépítés előtt 2 héttel köteles jelezni, hogy mikor van szüksége az adott anyagra. Amennyiben a Megrendelő késedelmesen szállítja az építkezés helyszínére az anyagot a Vállalkozó az 1 (egy) óránál hosszabb állásidő és kapcsolódó költségek számlázására jogosult.

G.7. Az üzembe helyezéshez, beszabályozáshoz és próbaüzemhez szükséges minden energiát a Megrendelő a felhasználás helyén természetben és díjtalanul biztosít.

G.8. Vállalkozó a légtechnikai és/vagy hűtőrendszert a beszabályozás időpontjában adott időjárásviszonyok között szabályozza be.

G.9. Szerződő felek a műszaki átadás-átvétel időtartamát 1 napban határozzák meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az átadás-átvétel csak hiánytalanul elvégzett munka, és sikeres funkciópróbák után kezdhető meg. Az átadás-átvételnek az évszak szerinti funkció beszabályozása a feltétele. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az átvételt megtagadhatja, amennyiben hiányok állnak fenn, illetve ezek jellege és mennyisége olyan, ami a rendeltetésszerű használatot nem teszi lehetővé.

A rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló hiányosságok nem adhatnak okot az átvétel megtagadására. Felek ez esetben hiánypótlási jegyzőkönyvet vesznek fel a hiányok tételes felsorolásával és azok kijavításának határidejével. Megrendelő jogosult a hiánypótlás teljesítésének ésszerű mértékű fedezetét a végszámlából visszatartani.

H. Elállás a szerződéstől

H.1. Megrendelő a megrendeléstől számított 8 napon belül elállhat a szerződéstől. Megrendelő tartozik ez esetben Vállalkozó igazolt költségeit és a vállalkozási díj 10%-át bánatpénz címén Vállalkozó számlája alapján az elállás napjától számított 8 naptári napon belül megfizetni.

H.2. Megrendelő a H.1. pontban foglalt és a Vállalkozó szerződésszegéséből eredő elállási jogán kívüli elállási jogáról kifejezetten lemond.

H.3. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Vállalkozó teljes kártérítési igényének fenntartása mellett elállhat a szerződéstől.

I. Jótállás

I.1. A szavatosság tekintetében a Vállalkozót a Ptk. vonatkozó rendelkezései kötelezik.

I.2. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy minden olyan hibát kijavít, amely az általa végzett tervezési, gyártási, szerelési vagy anyaghibából ered. Ez a kötelezettség nem érvényes azokra a meghibásodási esetekre amikor:

– a Vállalkozó előírásainak vagy azok hiányában a szakmai általános elírásoknak nem megfelelő telepítés, kezelés, üzemeltetés vagy karbantartás történt,

– a berendezéseket olyan külső behatások érik, amelyeknek az elviselésére a létesítéskor, a szerződésben előírás nem történt (gáz, víz, vegyszer, sugárzás, mechanikai hatás, külső túlfeszültség, stb.)

I.3. Bármiféle szavatossági kötelezettség kizárt:

– fogyóeszközök esetén

– ha a csere/javítás a készülék, berendezés természetes kopásából ered,

– felügyelet hiányosságára vezethet vissza,

– nem rendeltetésszerű használat esetén,

– a Vállalkozó előírásának be nem tartásából,

– általánosan minden olyan esetben, amelyért a Vállalkozó nem felelős.

I.4. A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége akkor sem áll fenn, ha a Megrendelő a Vállalkozó kifejezett beleegyezése nélkül a berendezéseken módosításokat vagy kiegészítéseket hajtott végre.

I.5. A garancia (jótállás) csak azokra a meghibásodásokra terjed ki, amelyek a vállalkozó által átadott és üzembe helyezett berendezések vállalkozó általi üzembe helyezésétől számított 18 hónapon belül következnek be.

I.6. Ahhoz, hogy Megrendelő jelen garanciát élvezhesse, szükséges, hogy a hibák felfedezését követően a Vállalkozót azonnal értesítse, részletes tájékoztatást adjon, és biztosítsa a meghibásodás feltárását és megjavítását. Megrendelő köteles továbbá a rendszerében meglévő készülékek, berendezések, azok védelmeinek, illetve távfelügyeleti rendszerének megléte esetén, az általuk szolgáltatott hibajelzéseket, adatokat leolvasni, jegyzőkönyvben rögzíteni és Vállalkozónak a kivizsgálás megkezdése előtt átadni. A Vállalkozó kifejezett beleegyezése nélkül tartózkodnia kell attól, hogy a hiba

feltárását és elhárítását harmadik féllel végeztesse el.

J. Dokumentációk

J.1. Vállalkozó a munka végső átadás-átvételekor az alábbi dokumentumokat adja át Megrendelőnek:

• Berendezések gépkönyve 1 példányban

• Kivitelezői szabványossági nyilatkozat 1 példányban

• Az egyéb – az üzembe helyezési, beszabályozási és épületgépészeti automatika munkákkal kapcsolatosan átadandó – dokumentációkat az Általános Üzembe helyezési Feltételei és az Általános Automatika Létesítési Feltételei tartalmazzák.

K. Munka- tűz, és környezetvédelem

K.1. A szerelési munkaterületet, a felvonulási épületet a hozzávezető utakkal együtt a Megrendelő a munka- és tűzvédelmi elírásoknak megfelelő állapotban adja át. Az átadást munka- és tűzvédelmi szemle előzi meg. Az átadási jegyzőkönyvben kell rögzíteni a felvonulási épületek használatbavételi engedélyének meglétét és a rendeletek által előírt egyéb dokumentumok érvényességét (használatba vételi engedély, érintésvédelmi mérések,stb.). A jegyzőkönyvet a Felek által a vállalkozási szerződésben feltüntetett – kapcsolattartó személyek – veszik fel és írják alá. A Megrendelőnek külön gázpalack és festéktárolót is biztosítania kell.

K.2. A munkavégzés megkezdése előtt a Megrendelő tartja az első munka- és tűzvédelmi oktatást, a Vállalkozó és alvállalkozó dolgozói részére.

K.3. A Vállalkozó a tevékenysége során dolgozóit ért foglalkozási baleset kivizsgálásán – amennyiben a Megrendelő vagy az Üzemeltető felelőssége is felmerülhet – a Megrendelő és/vagy az Üzemeltető részt vesz.

K.4. A Vállalkozó szerelési tevékenysége során keletkező, és az általa összegyűjtött kommunális, ipari és veszélyes hulladék elszállítását, lerakását Megrendelő saját költségére végzi.

K.5. A Vállalkozó és alvállalkozóinak alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységének engedélyezését a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok szerint végzi.

L. Jogviták

A szerzésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait kell alkalmazni.

M. Jogi hatály

Ha a jelen ÁVF-ben foglalt valamely feltétel és a Felek között létrejött vállalkozási szerződésben foglalt, ugyanarra a tárgyra vonatkozó feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.

ÁVF hatálybalépése: Budapest, 2011. 09. 01.